Tausta

TAUSTA

Kuntakokeilujen tausta

Valtiovarainministeriö

asetti elokuussa 2013 kuntien velvoitteiden vähentämistä kos­ke­vien kokeilujen valmisteluhankkeen. Hankkeen tavoitteena oli luoda edelly­tyk­set kuntien velvoitteiden vähentämistä koskevien kokeilujen käyn­nis­tä­mi­sel­le. Valmistelu tehtiin yhteistyössä kuntien kanssa si­ten, että kokeilut käynnistyessään olisivat kuntalähtöisiä ja voisivat toimia myös muodostuvien kun­tien palvelujen järjestämisen suunnittelun apuna.

LUE LISÄÄ!

Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013 todettiin: ”Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi Kuntakokeilujen toteuttamiseksi laadittiin määräaikainen laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista, joka oli voimassa 30.12.2014 alkaen aina vuoden 2016 loppuun asti (Finlex 1350/2014). Laki mahdollisti toimintavapauksien lisäämisen ja sen puitteissa tehtävän kokeilutoiminnan. Ehdotetussa laissa keskeisinä muutosmekanismeina olivat moniammatilliset asiakaslähtöiset toimintamallit, jotka on nähty kunnissa keskeisiksi keinoiksi palveluja koskevan vaatimusten toteuttamiselle taloudellisesti erityisen vaikeissa olosuhteissa. Lain tarkoituksena oli poistaa tällaisten poikkihallinnollisten toimintamallien toteuttamisen lakisääteisiä ja ohjauskäytännöstä johtuvia esteitä ja tukea niiden toteuttamista.

Mukana olleet kunnat saattoivat kahden vuoden aikana kehittää uusia toiminta- ja palvelumalleja, tehdä muutoksia palvelujen järjestämistapoihin ja työnjakoon kokeilujen tavoitteiden mukaisesti ja määräaikaisen lain mahdollistamien toimintavapauksien puitteissa.

Kuntakokeilujen tarkoituksena oli edistää kunnissa käynnissä olevaa palveluprosessien ja toimintamallien kehittämistyötä. Tarkoituksena oli kokeilla asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti.

Kokeilujen tueksi käynnistettiin Kun­ta­ko­kei­lut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hanke, jonka tehtävänä on luo­da edellytykset kuntakokeilujen toteuttamiselle. Kokeilujen toteutumisesta vastasi valtiovarainministeriö. Kokonaisuuden ohjaukseen muodostettiin yhteistyöministeriöiden ja yhteistyötahojen edustajista nimetty Koordinaatioryhmä. Kokeiluja tukemaan perustettiin myös toimintamallikohtaiset asiantuntijatiimit.

Hanke toteutettiin yhteistyössä kuntien kanssa siten, että kokeilut olivat kuntalähtöisiä, ja toimivat kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteiden suuntaisesti.

Toimintamallit

Hankkeen kuntakokeiluja toteutettiin kuuden toimintamallin puitteissa. Kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ja kuntaryhmät osallistuvat joko yhteen tai useampaan kokeiluun. Yhteensä toimintamalleissa on 16 kuntaa ja kuntaryhmää, 57 kuntaa,  jotka toteuttivat 45 erillistä kokeilua.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Sonja Manssila

(etunimi.sukunimi@vm.fi) www.vm.fi/kuntakokeilut