Nuorisotakuu: Kouvola 2

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Kouvola

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE

OHJAAMOSSA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kouvola

1. Nuorten ohjaus- ja tukikeskus ”KOUVOLAN OHJAAMO”

1.1. Kohderyhmät ja hyödynsaajat

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat 15–29 -vuotiaat kouvolalaiset. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat kouvolalaiset nuorten palveluja tuottavat tahot.

Hankkeeseen sisältyvästä koordinointi- ja kehittämistoiminnasta hyötyvät laajalti kohderyhmän nuorille palveluja tarjoavat tahot. Hankkeen avulla voidaan parantaa edellä mainittujen tahojen välistä yhteistyötä ja innovoida uusia palvelumuotoja toimintaympäristön muutosten mukaan. Hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja vähentää nuorten syrjäytymisestä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Palvelujen tehokkaampi käyttö lisää palvelun tarjoajien toiminnan tuottavuutta ja parantaa palveluhenkilöstön työtyytyväisyyttä.

1.2. Tavoitteet

Hankkeella vähennetään koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrää ja se pienentää pelkän toimeentulotuen ja työttömyysturvan varaan jäävien nuorten osuutta. Hankkeen toiminta ehkäisee kohderyhmänsä nuorten somaattisten ja psyykkisten sairauksien puhkeamista. Hankkeella parannetaan kohderyhmän nuorten palveluiden koordinointia ja mahdollistetaan systemaattinen palveluiden kehittäminen toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on kokonaisvastuun ottaminen palvelun piiriin kuuluvien nuortentilanteesta ja nuorten ohjaaminen elämäntilanteensa ja toimintakykynsä mukaisten palvelujen piiriin. Hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa nuori saa tilanteeseensa sopivia palveluita ja että hänelle on aina tarjolla jokin toiminnallinen vaihtoehto passiivisen tukien varassa elämisen sijaan.

Hanke täydentää omalla palvelutuotannollaan olemassa olevia palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä nuorille suunnattujen palvelujen tuottajien kanssa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ratkaisukeskeinen toimintatapa, jossa tavoitteeseen edetään asettamalla nuoren tilanteen ja voimavarojen mukaisia välitavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista.

MITÄ KOKEILTIIN:

Perustettiin moniammatillinen matalan kynnyksen palvelupiste 15-29 –vuotiaille. Paikan päällä toteutetun palveluohjauksen ja nuorille kohdennettujen asiantuntijapalvelujen lisäksi kehitettiin infoja, tapahtumia, palvelujen jalkauttamista sekä sosiaaliseen mediaan perustuvaa toimintaa. Myös nuorille palveluja tuottavan monialaisen verkoston yhteistyön kehittäminen oli hankkeen keskiössä.

”Yksi paikka - monta palvelua”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Ohjaamo-toiminnalle on selkeä tarve ja palveluja käyttävien nuorten määrä on kasvanut jatkuvasti. Nuorten ja asiantuntijoiden ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen alusta alkaen on ollut yksi palvelun onnistumisenperustekijöitä. Verkostoyhteistyön tiivistyminen on koettu hyödylliseksi ja se tukee nuorten palvelujen tuottamista. Työhallinnon, oppilaitosten, nuoriso- ja sosiaalipalvelujen, järjestöjen sekä hankkeiden välinen yhteistyö muodostavat Ohjaamon toiminnan ytimen.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Ohjaamossa luotua toimintamallia ollaan vakinaistamassa Kouvolassa. Erilaiset infot ja tapahtumat tukevat ohjaamotoimintaa, ja järjestöyhteistyö muun muassa ryhmätoiminnan tuottamisessa tuo lisäresursseja Ohjaamon palvelutarjontaan. Verkostoyhteistyö on tiivistynyt ja yhteiset toimintamallit ovat muotoutumassa. Kuukausittaiset uutiskirjeet verkostolle ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten tavoittamiseksi on koettu hyviksi käytännöiksi.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Ohjaamon asiakkaat ovat saaneet Ohjaamosta kokonaisvaltaista palvelua, jossa heidät on ohjattu heidän tilanteensa ja toimintakykynsä mukaisten palvelujen piiriin. Ohjaamon toimintamalli säästää palveluntarjoajien resursseja ja nopeuttaa asiakkaiden pääsyä heille soveltuviin palveluihin. Ohjaamon taloudelliset vaikutukset näkyvät pitemmällä aikavälillä palvelujen käytön tehostumisen ja asiakkaiden syrjäytymisen vähenemisen kautta.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Monipuolinen palvelutarjonta
2. Verkostoyhteistyön tiivistyminen
3. Monipuolinen viestintä ja markkinointi
4. Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen
5. Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti
6. Asiakkailta ja verkostolta saatu palaute on ollut hyvää

Lisätiedot:

sanna.heimonen@kouvola.fi