Valvonta: Ylöjärvi 2

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Ylöjärvi

Kokeilukohteena Ylöjärvellä oli ikäihmisten kotihoitopalvelut. Kokeiluun kuuluivat kaikki Ylöjärven kotihoitoalueet, Idän, Läntisen ja Pohjoisen alueen kotihoito tavoitteena yhdistää kotihoito ja toimintatavat entistä tiiviimmin eri alueiden välillä.

IKÄIHMISTEN

KOTIHOITO

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Ylöjärvi

Ylöjärvi kotihoito, kaikki alueet, vanhusten kotihoitopalvelut, kunta

• Tavoitteena on liittää kotihoito entistä tiiviimmin mukaan Ylöjärven eri alueiden jo olemassa olevien palvelukampusten yhteyteen siten, että hyödynnetään yhteisten tilojen käyttömahdollisuuksia ja henkilöstön käyttöä joustavasti kotihoidon sisällä ja mahdollisesti myös asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon välillä.

• Kokeilun kohteena olevat yksiköt tukeutuvat toisiinsa esim. yhteisen yöpartioinnin ja asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta tukevia teknologisia ratkaisuja hyväksi käyttäen.

• Kampusalueen yhteisiä tiloja käyttämällä pyritään lisäämään kotihoidon asiakkaille ryhmässä annettuja palveluja ja siten lisäämään kotihoidon riittävyyttä.

• Asiakkaiden hoitoisuuden ja määrän vaihteluiden mukaan korkeamman mitoituksen omaavan kotihoitoyksikön henkilöstöä voitaisiin joustavasti käyttää, mikä olisi toiminnan tehokkuuden ja synergiaetujen kannalta perusteltua.

• Kokeilussa kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstöä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja luoda malleja henkilöstön joustavalle käytölle myös näiden palvelumuotojen välille.

MITÄ KOKEILTIIN:

Tavoitteena Ylöjärvellä oli yhdistää kotihoito entistä tiiviimmin kaupungin eri alueiden välillä käyttäen henkilöstöä joustavasti alueiden kesken.

Kotihoidon uudessa toimintatavassa eri kotihoitoalueiden henkilöstöresursseja kohdennettiin joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan ja palvelutarpeen muuttuessa. Tavoitteena oli, että henkilöstömäärä eri alueilla suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden perusteella hyödyntäen RAI/Rug arviointeja. Myös ryhmämuotoisia palveluja lisättiin kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon mobiileja ja toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnettiin ja asiakkaiden hoitoisuutta ja kustannuspainon mukaisia yksikkökohtaisia RUG/RAI arviointeja seurattiin.

”Turvallisesti tyytyväisenä omassa kodissa”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Henkilöstön joustava käyttö eri kotihoidon alueiden välillä on sekä asiakkaan saaman palvelun laadun että taloudellisuuden kannalta hyödyllistä. Opittiin myös poistamaan raja-aitoja ja toimimaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. RAI/Rug arviointien käyttöä ei vielä opittu hyödyntämään täysimääräisesti ja säännöllisesti. Opittiin hyödyntämään hoivateknologiaa, josta hyötyä sekä asiakkaalle että henkilöstön työhön. Opittiin hyödyntämään ja lisäämään ryhmämuotoisia palveluja.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Henkilöstön joustava käyttö ja liikkuminen sekä yhteiset toimintatavat ja säännöt kotihoidon alueiden välillä jäävät käytäntöön edelleen kokeilun päätyttyä. Indikaattoriperusteista raportointia on päätetty jatkaa edelleen ja laajennetaan muihinkin ikäihmisten palveluihin kaupungissa. Hoivateknologian hyödyntämiseen on nyt valmiudet ja sitä hyödynnetään jatkossa.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Henkilöstön joustavalla siirrolla oli myönteisiä vaikutuksia asiakkaisiin. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla ja osin jopa nousi.

Kustannussäästöjä on syntynyt henkilöstökuluissa, työajan säästöissä ja sijaisten rekrytoinnissa. Hoivateknologian (Tena Identifi-arviointijärjestelmä, älyvaippa ja Evondos-lääkeautomaatti) avulla on löytynyt uusia toimintatapoja hoitoon ja asiakkaiden elämän laatu ja itsenäisyys on parantunut. Tämä on tuonut kustannussäästöjä sekä asiakkaalle että palvelun tuottajalle. Kustannussäästöjä on syntynyt myös hoitotuotteiden valinnassa. Kotona asumisen mahdollisuus on parantunut, kun kotihoidon käynnit kohdentuvat paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Henkilöstön joustava käyttö eri kotihoidon alueiden välillä
2. Poistamaan raja-aitoja ja toimimaan asiakkaiden tarpeiden mukaan
3. Hyödyntämään ja lisäämään ryhmämuotoisia palveluja
4. Kustannussäästöjä syntyi henkilöstökuluissa

Lisätiedot:

sirpa.ellala@ylojarvi.fi