Valvonta: Ylöjärvi

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Ylöjärvi

Kokeilukohteena Ylöjärvellä oli ikäihmisten tehostettu palveluasuminen. Ns. Keihäsniemen kampusalueeseen kuuluvat kaupungin oma ryhmäkoti Pehtoori ja säätiön omistama Keihäsniemen dementiakoti. Lisäksi tavallisen palveluasumisen ryhmäkoti Fröökynä ja säätiön Keihäsniemenkoti tukeutuivat kokeilussa tehostetun palveluasumisen yksiköihin.

TEHOSTETTU

PALVELUASUMINEN

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Ylöjärvi

Keihäsniemen alue (Ryhmäkoti Pehtoori ja Keihäsniemen dementiakoti) vanhusten tehostettu palveluasuminen, kunta ja ostopalvelu

• Tavoitteena on luoda Keihäsniemen alueelle kampusmallin mukainen toimintamalli. Toimintayksiköt voisivat joustavasti käyttää kampusalueella henkilöstöä asiakkaiden hoitoisuuden ja määrän vaihteluiden mukaan minimin ollessa kuitenkin tehostetussa palveluasumisessa 0,5 työntekijää/asukas. Kampusalueelle kuuluvat myös lähietäisyydellä sijaitseva tavallisen palveluasumisen ryhmäkoti Fröökynä (7 asukasta) ja Keihäsniemen dementiakodin kanssa samassa kiinteistössä sijaitseva tavallisen palveluasumisen palvelutalo Keihäsniemenkoti (36 asukasta).

• Myös tavallisen palveluasumisen yksiköt ja kotihoito voisivat tukeutua kokeilun kohteena olevien tehostetun palveluasumisen yksiköihin esim. yhteisen yöpartioinnin ja asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta tukevia teknologisia ratkaisuja hyväksi käyttäen.

• Asiakkaiden hoitoisuuden ja määrän vaihteluiden mukaan korkeamman mitoituksen omaavan yksikön henkilöstöä voitaisiin joustavasti käyttää, mikä olisi toiminnan tehokkuuden ja synergiaetujen kannalta perusteltua.

• Kokeilussa palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstöä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja luoda malleja henkilöstön joustavalle käytölle myös näiden palvelumuotojen välille.

MITÄ KOKEILTIIN:

Tavoitteena oli luoda Keihäsniemen alueelle kampusmallin mukainen toimintamalli sekä selvittää yöpartioinnin toteuttamisen ratkaisumahdollisuuksia ja teknologian hyödyntämistä kampusalueella.

Kampusmallin mukaisessa toimintamallissa eri yksiköiden henkilöstöresursseja kohdennettiin joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan kokeilukohteen asumisyksiköissä ja haluttiin välttää asukassiirtoja yksiköstä toiseen asukkaan palvelutarpeen muuttuessa. Tavoitteena tehostetussa palveluasumisessa oli, että asiakkaan saaman palvelun laatu ja vaikuttavuus säilyvät sovitulla tasolla, vaikka henkilöstöresurssia kohdennetaan aikaisempaa joustavammin asiakkaan tarpeen mukaan niin, että mitoituksen alarajana on 0,5 hoitotyöntekijää asukasta kohti.

”Henkilöstö siirtyy, ei asiakas”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Henkilöstön joustava käyttö kampusalueella eri asumisyksiköiden välillä on mahdollista. Opittiin myös poistamaan raja-aitoja ja toimimaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kotihoidon ja asumispalveluiden välinen henkilöstön siirtyminen ei vielä toteutunut. Opittiin hyödyntämään hoivateknologiaa asiakaskäyntien määrän, sisällön ja ajoituksen suunnittelussa. Toiminnan valvonnan näkökulmasta opittiin tekemään enemmän yhteistyötä Tampereen seudun kuntien kanssa valvonnan toteuttamisessa ja poistamaan päällekkäisyyksiä. Opittiin tekemään enemmän yhteistyötä AVIn kanssa ja hyödyntämään AVIn valvonnan luonteen muuttumista normiohjauksesta enemmän ohjauksen ja neuvonnan suuntaan.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Henkilöstön joustava käyttö lähietäisyydellä olevien palveluasumisyksiköiden välillä jatkuu edelleen kokeilun päätyttyä. Indikaattoriperusteista raportointia on päätetty jatkaa edelleen ja laajennetaan muihinkin asumisyksiköihin kaupungissa. On toteutettu Tampereen kanssa yhteiset valvontakäynnit asumisyksiköihin, jossa molempien kaupunkien osoittamia asiakkaita molempien kaupunkien alueilla. Yhteistyötapaamiset seudun kuntien ja AVIn kanssa toteutuneet ja niitä kannattaa jatkaa.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Henkilöstön joustavalla siirrolla oli myönteisiä vaikutuksia asiakkaisiin. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla ja osin jopa nousi. Esimerkiksi annetulla yöavulla ja sairaanhoidollisella avulla on voitu välttää sairaalaan siirtoja ja ne ovat auttaneet sairaalasta kotiutumisten onnistumisessa. Kustannussäästöjä on syntynyt sairaalahoitopäivien vähentymisessä, henkilöstökuluissa, työajan säästöissä ja sijaisten rekrytoinnissa. Hoivateknologian (Tena Identifi-arviointijärjestelmä, älyvaippa) avulla on löytynyt uusia toimintatapoja hoitoon, mm. levottomuus ja käytösoireet helpottuneet, rauhoittavan lääkkeen käyttö vähentynyt ja asukkaan elämän laatu on parantunut. Tämä on tuonut myös kustannussäästöjä.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Henkilöstön joustava käyttö kampusalueen eri asumisyksiköiden välillä
2. Poistamaan raja-aitoja ja toimimaan asiakkaiden tarpeiden mukaan
3. Tekemään enemmän yhteistyötä ja poistamaan päällekkäisyyksiä Tampereen seudun kuntien kanssa valvonnan toteuttamisessa
4. Hyödyntämään enemmän AVIn ohjausta ja neuvontaa

Lisätiedot:

sirpa.ellala@ylojarvi.fi