Hyvinvointi: Tampere

HYVINVOINNIN INTEGROITU TOIMINTAMALLI

Tampere

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen keskeinen haaste on ennaltaehkäisevän työotteen ulottaminen kaikkiin palveluihin. Varhain havaitut lapsen kehityksen ja kasvun uhat ja niihin puuttuminen tuo sekä inhimillistä hyötyä että säästää kustannuksia. Tiimipalvelu KEINUn toimintaa on ollut mahdollista kehittää kuntakokeilulainsäädännön puitteissa ja vastata varhaisen havaitsemisen ja tuen haasteisiin konkreettisella tavalla. Päämääränä on perheiden hyvinvoinnin tukeminen oikea-aikaisesti ja monialaisesti peruspalveluissa.

Tiimipalvelu

KEINU

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Tampere (kokeilu), Kangasala, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

Kokeilun perusta on Tampereen kaupungissa hyvinvointineuvolamalliin liittyvä tiimipalvelu KEINU, jonka toimintaa kokeilussa halutaan kehittää. Hyvinvointineuvola on lapsiperheille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa, joka sisältää äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ja lapsiperheiden tiimipalvelu KEINUn tuen.

Tiimipalvelu KEINU on sovitusti perheiden käytössä oleva moniammatillinen tiimi, jossa on jäsenet seuraavista ammattiryhmistä: terveydenhoitaja, lääkäri, neuvolapsykologi, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä sekä päivähoidon ja perheneuvola edustaja. Jos perheellä on tuen tarve, on heillä mahdollisuus tulla KEINU-tapaamiseen, jossa etsitään yhdessä ratkaisuja, päätetään tukitoimista ja määritellään vastuut.

Kokeilussa kehitetään sitä, miten KEINU-tapaamisessa kirjataan yhdessä asiakasperheen kanssa KEINU-suunnitelma, josta näkyy mitä tapaamisen aikana on sovittu. KEINU-suunnitelma tukee tapaamisessa suunniteltujen asioiden toteutumista. Halutessaan asiakasperhe voi antaa tehdyn suunnitelman perheen kanssa työskenteleville tahoille.

Tiimipalvelussa perheelle nimetään myös vastuutyöntekijä, jonka roolia ja vastuita kehitetään kokeilun aikana. Nämä kaikki mahdollistavat lapsiperheiden varhaisen tuen ja auttamisen ja samalla estetään ongelmien paheneminen ja ehkäistään uusien ongelmien syntymistä. Oikea-aikaiset palvelut tuovat kustannussäästöjä ja inhimillistä hyötyä.

Tavoitteena on parantaa palvelun tunnettavuutta, tiedonsiirtoa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä erit. palveluiden nivelvaiheissa ja myös asiakkaiden suuntaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kokeilussa selvitetään, miten KEINU–tiimin eri organisaatioiden ja ammattiryhmien asiakasta koskevien tietojen sisältö kirjataan ja rajataan, näin tiedonsiirrolle luodaan yhtenäiset rakenteet. Tavoitteena on, että asiakkaasta hahmottuisi yksi palveluhistoria eri toimijoille ja lapsiperhe saisi paremman, katkeamattoman palveluketjun.

MITÄ KOKEILTIIN:

• Palvelusuunnitelman ja asiakasvastaavan
hyödyntäminen osana moniammatillisen
lapsiperheiden tiimipalvelu KEINUn toimintaa.
• Tampereella KEINU-tiimejä on 25 kpl. Kokeilu
aloitettiin kolmessa tiimissä ja laajennettiin
kaikkiin tiimeihin.
• KEINU-tiimin asiakkaaksi tullaan kenen tahansa
työntekijän kautta tai perheen omasta toiveesta.

”Keinutaan yhdessä”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

• Sähköisen sovelluksen käyttöönotto, koulutus ja tuki on haasteellista ja kallista. Riittävän pitkä sisällöllinen kokeilu paperisen suunnitelman avulla on ollut perusteltua.
• Jokainen tiimi oppi paremmin jäsentämään toimintaansa.
• Jämäkkyyttä ja sitoutumista toimintaan.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

• Kokeilu selkeytti tiimipalavereiden kirjaamiskäytäntöjä ja asiakkaan roolia etukäteispohdinnoissa.
• Asiakkaalle muodostuu selkeä kuva sovituista asioista.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

• Asiakkailla on selkeä kuva sovituista asioista, nimetty yhteyshenkilö ja tieto että heitä autetaan.
• Kustannukset ovat suoraan verrannollisia käytettyyn työaikaan. Palvelusuunnitelma varmistaa että kaikilla on sama tiedot. Viestintä tehostuu eikä erillisiä varmisteluja / sopimisia enää tarvita, kukin tietää oman roolinsa kirjatun suunnitelman mukaan. Laadittu suunnitelma on oman toimialueen lakisääteisten suunnitelmien pohja.
• Palvelusuunnitelma on varmentanut, että asiakas on päässyt tarvitsemansa palvelun piiriin nopeammin, kuin ilman KEINU-tiimiä ja ongelmat eivät ehkä ole mutkistuneet ja kasautuneet. Voi olla, että ei tarvita vahvempia palveluita.

MISSÄ ONNISTUTTIIN

• Palvelusuunnitelma toimii sisältönsä puolesta suunnitellusti, osana tiimipalvelu KEINUn toimintaa.
• Suunnitelma on kehitetty tiiviissä yhteistyössä KEINU-tiimien kanssa.
• Asiakkaat ovat hyvinkin valmiita sähköisiin järjestelmiin.
• Koko KEINU-tiimien toiminta terävöityi hankkeen kautta, myös johdon rooli.
• Tiimien kaikkien toimijoiden osallistumista saatiin vahvistettua.
• Palvelusuunnitelman hyödyntäminen erilaisten lakisääteisten suunnitelmien pohjina saatiin alulle.

Lisätiedot:

juuso.ollikainen@tampere.fi