Nuorisotakuu: Rovaniemi

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Rovaniemi

OHJAAMO

ROVANIEMI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Rovaniemi

Matalan kynnyksen piste/Ohjaamo on käyttöliittymä koulutuksen ja työelämän palveluihin. Ohjaamosta nuori saa helposti, nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa palvelut. Liikkeelle lähdetään nuoren vahvuuksista, joiden hyödyntämiseksi on tarjolla koko palveluverkoston osaaminen ja mahdollisuudet.

MITÄ KOKEILTIIN:

Matalan kynnyksen piste/Ohjaamo kokoaa verkoston tuottaman palvelukokonaisuuden yhteen. Työllisyyden edistämisen kaikki voimavarat on ensimmäistä kertaa koottu samaan kokonaisuuteen. Liikkeelle on saatu niin työnantajat, oppilaitokset, peruspalvelut kuin kolmas sektorikin. Nuori itse valitsee, haluaako hän palvelua paikan päällä Ohjaamossa, jossain toisessa paikassa vai digitaalisesti.

Ohjaamo-verkosto kehittää palveluita yhdessä yhteisille asiakkaille. Verkoston tiivistynyt yhteistyö selkeyttää työnjakoa ja tuottaa aiempaa yhtenäisemmän tiedon ja tulkinnan nuoren palvelutarpeesta, jonka määrittelyssä nuorella itsellään on kaikkein keskeisin rooli.

”Liikkeelle lähdetään nuoren vahvuuk-sista”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Ilman ajanvarausta toimiva, matalan kynnyksen paikka, jossa kaikki palvelut ovat yhtä aikaa saatavilla, on ollut nuorille tervetullut uudistus. Nuoren kohtaaminen on oleellinen lähtökohta palveluntarpeen selkiyttämisessä, palveluun motivoimisessa ja palveluun sitoutumisessa.

Yhdeksi onnistumisen avaimeksi kehittämisessä on osoittautunut ohjaamoverkoston joustavuus. Nuorten tarpeista lähtevän verkoston kokoonpano on elänyt ja kehittynyt tarpeiden ja saatujen kokemusten perusteella matkan varrella. Ohjaamomaista työotetta on siirtynyt työntekijöiden mukana myös emo-organisaatioihin.

Nuorten palvelukokemukset ja kehittämisehdotukset ovat tulleet parhaiten esille käytännön työn kohtaamisten ja ohjaustilanteiden kautta ja ne on saatu koko verkoston hyödynnettäväksi.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Toimijoille Ohjaamo tarjoaa kehittämisalustan omiin palveluihin, yhteistyöhön, yhteiseen työotteeseen ja yhteisiin asiakkaisiin. Yksittäisten palvelutuottajien palveluista kootaan vaikuttavia kokonaisuuksia nuoren tarpeiden mukaisesti. Ohjaamon kautta yhteistyö on muuttunut tavoitteellisemmaksi ja toiminnan keskiössä ovat yhteiset asiakkaat.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Ohjaamo on tavoittanut nuoret hyvin ja asiakaspalautteet ovat olleet loistavia. Nuorilla on saatavilla verkoston tuottamana tarvittavat palvelut, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Viimeisen vuoden aikana Rovaniemen nuorisotyöttömyys, nuorten osuus kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta sekä toimeentuloa saavien alle 30–vuotiaiden määrä ovat laskeneet merkittävästi.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

Yhteiset rekrytointitapahtumat: TE-toimiston ja yritysten kanssa yhteistyössä
on järjestetty rekrytointitapahtumia, joihin on saatu TE-toimiston velvoittavan
kutsun kautta paljon nuoria työnhakijoita mukaan.

Yritys- ja työnantajayhteistyö: Yritysyhteistyö on avainasemassa, kun etsitään
erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia nuorille. Ohjaamon ohjaajat ovat
kartoittaneet yrityksistä palkkatukipaikkoja, työkokeilupaikkoja sekä
piilotyöpaikkoja. Ohjaamon avulla on tuettu niin nuoria kuin työnantajiakin,
esimerkiksi hakemusten täyttämisessä sekä tukemalla nuoria työsuhteen alussa.
Tämä tuki on konseptoitu ”Ohjaamotueksi”.

Yhteiset palvelusuunnitelmat (NT-Typpi): Yhteinen palveluväylä ja sen käyttö
on edistänyt tiedonkulkua ja selkiyttänyt monialaista yhteistyötä.

Ostopalvelut: Palveluja on voitu hankkia esiin tulleiden nuorten tarpeiden
mukaan nopeasti yli sektorirajojen verkoston yhteiseen tietoon perustuen.
Kuntakokeilun aikana on tehty useita pieniä kokeiluja: On kokeiltu sähköistä
työkalua työ- ja toimintakyvyn arviointiin yhteistyössä verkoston kanssa (Kunnon
Syyni). Kesätöiden lisäksi nuorille on tarjottu Talviduunia. ArtPaja (taidelähtöisin
menetelmin toteutettu työkokeilu) oli loistava esimerkki nuorten kiinnostuksen
kohteista lähtevästä ryhmätoiminnasta.

Tiimien toiminta-alusta: Ohjaamosta on rakentunut ”alusta”, jonka yhteyteen
voidaan rakentaa nopeasti reagoivia yhteisöllisiä ja yksilökohtaisia ratkaisuja
hakevia tiimejä (ekosysteemiajattelu).

Lisätiedot:

sanna.maensivu@rovaniemi.fi