Asumispalvelut: Riihimäki 2

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Riihimäki

KUNTOUTUKSELLISEN TYÖOTTEEN

TOIMINTAMALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Riihimäki

Riihikoti: Perhelähtöinen yhteisöllinen työskentelymalli vanhusten asumispalveluissa

Kokeilukohteessa on tarkoitus muuttaa koko osasto tehostetuksi asumispalveluksi. Poikkeuksina ovat kahden hengen huoneet sekä palvelutuotannon muutos laitosasumisesta tehostetuksi palveluasumiseksi sekä uuden työskentelymallin käyttöönottaminen.

MITÄ KOKEILTIIN:

Toimintakykymittareiden käyttö:

Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla kaksi kertaa vuodessa tai toimintakyvyn muuttuessa. Muistia arvioidaan MMSE-testin avulla, sosiaalista toimintakykyä SPS-testin avulla ja kokonaisvaltaista toimintakykyä RAVA-mittariston avulla. Fyysisen toimintakyvyn arviointiin käytetään Lyhyttä fyysisen suorituskyvyn testistöä (SPPB) ja EMS-testiä (Eldry Mobility Scale). Kyseisissä testeissä arvioidaan mm. tasapainoa, alaraajojen lihasvoimaa, kävelynopeutta sekä suoriutumista päivittäisistä toimista/liikkumisesta.

Toimintakalenterin käyttö:

Toimintakalenterin tavoitteena on seurata asukkaiden osallistumista jokapäiväisessä toiminnassa. Toimintakalenterissa on kirjattu asukkaan päivittäinen aktiivisuus eri lyhenteitä käyttäen. Seurattavia toimintoja ovat kävely, istuminen, ulkoilu, viriketoiminta, kuntoryhmiin osallistuminen sekä muu toiminta (kampaaja, jalkahoito, vierailijat, poliklinikkakäynnit ym.) Hoitajat huolehtivat merkinnät kalenteriin päivittäin kunkin asukkaan kohdalle. Kalenterin käyttö on motivoinut henkilökuntaa asukkaan aktivointiin ja tasapuolisuuden huomiointiin.

”Aktiivinen ja mielekäs arki täynnä elämää”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Satsaus henkilöstön yhteiseen koulutukseen ja muutoksen läpiviemiseen työnohjauksen avulla tuo tuloksia ja henkilöstön hyvinvointia. Keväällä 2016 Viljan henkilökunta sai koulutusta kuntouttavan gerontologisen hoitotyön perusteista ja työnohjausta osin hankerahoilla kustannettuna. Osa Viljan henkilökunnasta on osallistunut TunteVa- hoitaja koulutukseen. Koulutusta on saatu lisäksi Rava-mittariston käytöstä, vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoisten kohtaamisesta. Vapaaehtoisille on järjestetty myös omaa koulutusta Riihimäellä. Koulutusten myötä tietoisuus, motivaatio, seurannan ja yhteistyön merkitys on lisääntynyt.

Aktiivisen osallistamisen taustalla on ollut motivoitunut henkilökunta ja toimiva yhteistyö moniammatillisen tiimin kesken. Vastuuhoitajan tehtävinä on asukkaan yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen. Viljassa on otettu käyttöön toimintatapa, jossa arjen rutiiniomaisesta tehtäväkeskeisyydestä pyritään irtautumaan.

Vastuuhoitaja-toimintamalli on edesauttanut yksilölliseen ja kuntouttavaan työotteeseen sekä tehostanut yhteistyötä henkilökunnan välillä. Viljassa pidetään kerran kuukaudessa kuntoutuspalaveri, jossa läsnä yksikön henkilökunta ja molemmat fysioterapeutit. Kuntoutuspalaverissa käsitellään asukkaiden arkeen ja toimintakykyyn liittyviä asioita.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Kokeiluista on tullut toimintatapa, jota levitetään muihin yksiköihin. Tavoitteeksi asetettiin, että fysioterapeutit perehdyttävät hoitajat toimintakykytestien ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Kuntoutuspalaverit ja yhteisten tavoitteiden asettaminen ovat parantaneet moniammatillista yhteistyötä.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Toimintakykytestien tuloksista näkyy se, että kun elämäntilanne on vakaa ja ympärillä on yksinäiseen kotonaoloaikaan verrattuna tuttu ja turvallinen ympäristö, aktiivista toimintaa ja seuraa, voi joidenkin asukkaiden kohdalla saada aikaan toimintakyvyn paranemisen joillakin osa-alueilla. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen erilaiseen toimintaan ja aktiivinen työote osastolla selittänee testitulosten pysyvyyttä ja parannusta fyysisen suorituskyvyn osalta.

Kuntoutukseen ja virikkeisiin on osallistuttu ja monelle asukkaalle on löytynyt "se oma juttu" eli osallistutaan siinä määrin kun on hyvä ja mieluisa kullekin asukkaalle.

Vaikka asukkaan toimintakyky on huono, voi virike-elämä olla silti aktiivista. Osallistuminen erilaiseen päivittäiseen/virikkeelliseen toimintaan sekä henkilökunnan ja läheisen osuus asukkaan motivoinnissa/aktivoimisessa ja osallistamisessa jokapäiväiseen toimintaan on keskeistä.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Löydettiin sopivat toimintakykymittarit.
2. Fysioterapeutit opettivat fyysisen toimintakyvyn mittareiden käytön hoitajille.
3. Virketoiminnan monipuolistuminen
4. Vapaaehtoisten kouluttaminen ja lisääminen.
5. Omaiskahvilat Riihikodin uudeksi toimintamuodoksi.

Lisätiedot:

riitta.uronen@riihimaki.fi