Asumispalvelut: Riihimäki

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Riihimäki

Asumispalvelut/Riihikoti/Vilja-yksikkö, Riihimäki

PERHELÄHTÖINEN

TYÖSKENTELYMALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Riihimäki

Riihikoti: Perhelähtöinen yhteisöllinen työskentelymalli vanhusten asumispalveluissa

Kokeilukohteessa on tarkoitus muuttaa koko osasto tehostetuksi asumispalveluksi. Poikkeuksina ovat kahden hengen huoneet sekä palvelutuotannon muutos laitosasumisesta tehostetuksi palveluasumiseksi sekä uuden työskentelymallin käyttöönottaminen.

• Kahden hengen huoneet antavat mahdollisuuden avioparien sijoittamiseen kaupungin omaan toimintaan, joka ei ole vielä mahdollista.

• Toinen muutos on työskentelytavan muutos, jossa pyritään perhelähtöiseen työskentelymalliin. Tässä mallissa mahdollistuu:

o avioparien yhteisasuminen

o kuntouttava hoitotyönote

o asiakaslähtöinen työskentely

o asiakkaiden osallisuuden korostaminen

o yhteisöllisyyden kulttuurin luominen

o toimivan omaisyhteistyön kehittäminen

o vapaaehtoistoiminta osaksi jokapäiväistä toimintaa

MITÄ KOKEILTIIN:

Muutos laitoshoidosta asiakas- ja perhelähtöiseksi, yhteisölliseksi ja asukasta osallistavaksi yksiköksi. Kokeilun aikana selvitettiin miten asuminen kahden hengen huoneissa sujui ja millaisia asioita tulisi ottaa huomioon asukkaan arjessa. Toiminnan kehittämisessä kiinnitettiin huomiota erityisesti kuntouttavaan työhönja asukkaiden virkistykseen.

Asukkaiden osallistumista jokapäiväisessä toiminnassa seurattiin toimintakalenterin avulla. Hankkeen aikana asukkaiden toimintakykyä mitattiin ja arvioitiin puolivuosittain erilaisten mittareiden avulla. Omais- ja vapaaehtoisyhteistyö huomioitiin yksikön jokapäiväisessä toiminnassa. Asukas-, omais- ja henkilökuntakyselyillä kerättiin tietoa ja kehittämisideoita sekä seurattiin muutosten vaikuttavuutta.

”Kodinomaisuus ei ole kiinni ympäristöstä”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Kodinomaisuus ei ole kiinni ympäristöstä. Hankkeen aikana asukkaita on kannustettu osallistumaan arjen toimintoihin, pieniin askareisiin esimerkiksi ruokailuissa, mikä on lisännyt sosiaalisuutta ja toisen huomioimista. Vaikutusta on ollut myös asukkaiden turvallisuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden lisääntymiseen. Aktiivisen osallistamisen taustalla on motivoitunut henkilökunta ja toimiva yhteistyö erityistyöntekijöiden (fysioterapeutit ja ohjaaja) kanssa.

Henkilökunnalle on hankkeen aikana järjestetty työnohjausta sekä koulutusta kuntouttavasta gerontologisesta hoitotyöstä, vapaaehtoistyöstä ja TunteVa- toimintamallista. Tutustumiskäynnit eri palveluasumisen yksiköihin ovat kuuluneet toimintaan.

Viljassa on otettu käyttöön vastuuhoitaja-toimintamalli, jossa arjen rutiiniomaisesta tehtäväkeskeisyydestä pyritään irtautumaan. Malli on edesauttanut yksilölliseen ja kuntoutukselliseen työotteeseen siirtymistä sekä tehostanut yhteistyötä henkilökunnan välillä

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

- Toimintakalenterin käyttö asukkaiden ja henkilökunnan aktiivisuuden seurannassa sekä tukemisessa.

- Vapaaehtoistyön jatkuminen ja lisääminen.

- Vastuuhoitajuuden ja omaisyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen.

- Yksilöllisen ja kuntoutuksellisen työotteen vaaliminen.

- Yhdessä tekeminen ja asukkaiden osallistaminen päivittäisiin aktiviteetteihin.

Kahden hengen huoneet toimivat parhaimmillaan sosiaalisuuden ja turvallisuuden kokemuksen luojina sekä antavat pariskunnille mahdollisuuden asua yhdessä. Haasteena kahden hengen huoneissa saattaa olla asukkaiden erilaisuus elämänkatsomuksessa, elintavoissa ja taustoissa, jotka voivat korostua ja/tai muuttua sairauksien myötä.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asukkaiden sosiaalisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntyminen on ollut merkittävää. Asukkaat ovat motivoituneet osallistumaan talon tapahtumiin ja kannustamaan asukaskavereitakin mukaan. Lisäksi aktiivinen työote osastolla selittänee toimintakyvyn pysyvyyttä, joka on voitu todentaa erilaisten testien avulla.

Hankkeen alussa Viljassa oli 6 palveluasumisen ja 12 laitoshoidon paikkaa. Viljasta tuli palveluasumisen yksikkö 20 asukkaalle 1.1.2015. Samalla kahden hengen huoneita lisättiin.

Muutoksen myötä asiakkaille on saatu saanut enemmän hoitopaikkoja vähemmällä rahalla ja samalla hoidon laatu on parantunut. Hankkeen aikana henkilökunnan pysyvyys ja vähäiset sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet talouteen positiivisesti.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Asukkaiden yhteenkuuluvuus, osallisuus, sosiaalisuus, turvallisuuden tunne ja aktiivisuus lisääntyivät.
2. Perhelähtöisyyden malli on hyvällä alullaan, läheiset osallistuvat ja kokevat olevansa hyvin mukana asukkaan arjessa.
3. Henkilökunnan sitoutuminen, moniammatillinen yhteistyö ja verkostomainen työote kehittyivät.
4. Vapaaehtoistyötä lisättiin
5. Saatiin kokemusta kahden hengen huoneiden käytettävyydestä.

Lisätiedot:

riitta.uronen@riihimaki.fi