Valvonta: Pirkkala

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Pirkkala

VALVONNAN

TOIMINTAMALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Pirkkala

Kokeilualue ja -kohde: Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ympärivuorokautisen hoiva ja kotihoito (Pirkkala ja Vesilahti)
• Omavalvonnan roolin ja yhteistyön kehittäminen yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa.
• Hyvinvointiteknologian ja omavalvonnan tosiasiallinen hyödyntäminen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Miten hyvinvointiteknologian avulla määritellään riittävä työvoiman käyttö ja henkilöstörakenteen muutokset suhteessa palveluiden tarpeeseen ja laatuun.
• Tavoitteena on selvittää samassa palvelukampuksessa toimivien ympärivuorokautisen hoivapalveluyksiköiden (asumispalvelu) ja itsenäisesti kotona asuvien (kotihoidon palvelut) liittyvät henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuuksia asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon välillä asiakasten palvelutarpeiden mukaisesti.
• Kokeilussa kotihoidon ja asumispalveluiden (tehostettu palveluasuminen) henkilöstöä tarkastellaan kokonaisuutena ja luodaan malleja henkilöstön joustavalle käytölle myös näiden palvelumuotojen välillä. Kokeilussa pyritään hyödyntämään lisäksi teknologisia ratkaisuja itsenäisesti kotona asuvien (kotihoidon palvelut) turvallisuutta ja sosiaalista yhteisöllisyyttä tukemalla.

MITÄ KOKEILTIIN:

1. Omavalvonnan kehittämistä indikaattoriperusteiseksi ja ennakoivaksi
2. Hyvinvointiteknologian hyödyntämistä asiakastyön suunnittelussa ja toteutuksessa
3. Henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisempaa ja joustavaa kohdentamista asiakastarpeisiin perustuen

”Normiohjauk- sesta tiedolla ohjaamiseen”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

1. Henkilöstö- ja asiakaskyselyiden tulokset sekä RAI– toimintakykymittariston arvot indikoivat lyhyellä aikavälillä muutosten vaikutuksia
2. Riskejä ja haittatapahtumia kuvaavat indikaattorit antavat hyvän pohjan omavalvonnalle
3. Talouteen liittyvät indikaattoreista ei ole yksiselitteistä tehdä tulkintoja muutosten vaikutuksista lyhyellä aikavälillä
4. Indikaattoreiden valinnassa on huomioitava niiden saatavuus tietojärjestelmistä, luotettavuus ja hyödynnettävyys
5. Hyvinvointiteknologiset ratkaisut monipuolistavat työn toteutustapoja ja ovat oiva väline arjen sisällön kehittämiseen

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

1. Kokeiluista ja hankkeista saa tukea kehittämiseen
2. Tiedolla johtaminen (indikaattorit) vahvistui
3. Hyvinvointiteknologia hyödyttää asiakkaiden arkea ja näkyy asiakkaalle lisäarvona, jos he saavat olla mukana käyttöönotossa
4. Henkilöstön ja asiakkaiden ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen - ei vain arviointiin
5. Henkilöstö- ja asiakaskyselyiden jatkaminen osana laadun arviointia (systemaattisuus, jatkuvuus)
6. Yhdessä kehittäminen — toisilta oppiminen
7. Yhteistyö Avin kanssa omavalvonnan toteuttamisessa ja yhtenäiset valvonnan toteuttamistavat sekä indikaattorit

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

1. Ennakoivalla valvonnalla vältytään korjaavista toimenpiteistä, joista aiheutuu kustannuksia
2. Asiakkaat kokevat merkitykselliseksi hyvinvointiteknologiset sovellukset, kun saavat aidosti olla mukana käyttöönotossa
3. Oikein kohdennettu teknologia lisää asiakkaiden hyvinvointia ja vapauttaa henkilöstöresursseja

Lisätiedot:

heidi.junnilla@pirkkala.fi