Nuorisotakuu: Oulu 2

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Oulu

UUDENLAINEN OPINTO-OHJAUKSEN

MALLI (NOPO)

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa niiden nuorten tukea perusopetuksen päättövaiheessa, joiden sijoittuminen toisen asteen opintoihin ja niiden suorittaminen loppuun on erityisen haastavaa. NOPO kulkee nuoren mukana kahdeksannen luokan syksystä toisen asteen koulutusvaiheen päättymiseen asti tukien ja ohjaten eri ammattialoihin tutustumista, koulunkäyntiä, omia valintoja jne. Uskomme, että tällä mallilla pystytään ohjaamaan paremmin tuen tarpeessa olevat nuoret toisen asteen opintoihin ja tukemaan heitä opintojen suorittamisessa loppuun. NOPO tukee nuorta myös ensimmäisten työpaikkojen haussa ja muissa asioissa.

MITÄ KOKEILTIIN:

NOPO-mallissa opinto-ohjaaja toimii sekä perusopetuksessa että toisella asteella samojen oppilaiden opinto-ohjaajana yhdessä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien kanssa (työaika 50/50). Nuoret valikoituvat NOPO:n tukeen kahdeksannen luokan syksyllä. Tukea tarjotaan niille nuorille, joilla tunnistetaan tuolloin mahdollinen
haastava tilanne yhdeksännen luokan yhteisvalintatilanteessa koulumenestyksen tai muiden elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden johdosta. NOPO tukee nuorta, käy läpi toisen asteen koulutustarjontaa ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, käy tutustumassa eri koulutusmahdollisuuksiin nuoren kanssa ja antaa yksilöllisemmän
tuen nuorelle yläkoulun päättövaiheessa. NOPO jatkaa tukea toisella asteella siten, että sillä vahvistetaan ja pyritään ennaltaehkäisemään koulutuksen keskeytymistä, tukemaan opinnoissa edistymistä ja muita asioita. NOPO seuraa nuoren toisen asteen opintojen etenemistä niiden päättymiseen asti ja varmistaa näin toisen asteen koulutusvaiheen läpäisemisen tai tukee esimerkiksi koulutusalan vaihtoa toisella asteella tilanteen sitä vaatiessa. Lisäksi tukeen sisältyy kesätöiden hakeutumiseen ja ensimmäisissä kesätöissä toimimiseen liittyvä tuki sekä muita tuen muotoja, joilla edistetään nuoren opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista jo toisen asteen koulutuksen aikana ja toisten asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

”En mää kuitenkaan pääse mihinkään sellaiseen paikkaan, mihin mää haluan”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Avattiin tietosuojakysymyksiä, määriteltiin tehtävänkuvat, sovittiin yhteisistä käytänteistä, vahvistettiin eri toimijoiden yhteistyötä ja selkeytettiin vastuita. Opittiin tekemään entistä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimijoiden kanssa ja löydettiin uusia toimintatapoja nuorten opinto-ohjauksessa, työhön sijoittumiseen liittyvässä tuessa ja muissa nuoren tuen asioissa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Tavoitteena on etsiä mahdollisuuksia pysyväisluonteiseen NOPO:n tehtävänkuvan ja työnkuvan organisoimiseen osaksi nuorten tukea ja palveluja. Tämä edellyttää paikallista, alueellista ja valtakunnallista keskustelua uudenlaisesta opinto-ohjauksen mallista, joka kohdennetaan erityisesti tietyille nuorille, joilla on suuria haasteita toisen asteen koulutukseen sijoittumisessa, opintojen läpiviemisessä, ensimmäisiin kesätöihin sijoittumisessa ja muissa asioissa. Mikäli näiden nuorten tuen vaikuttavuutta pystytään merkittävästi vahvistamaan, sillä on suuri vaikutus niiden nuorten määrään, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa eivätkä he sijoitu työmarkkinoille. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksessa voidaan vielä tehdä ennaltaehkäisevää työtä, jolla estetään syrjäytymisen rakenteiden syntyminen 20-30 vuoden iässä.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Nuoren tuki selkeytyi ja vahvistui. Pitkällä aikajänteellä työhön tulee selkeyttä, suoraviivaisuutta ja kustannustehokkuutta. Nivelvaiheen haasteet tukea tarvitsevien nuorten opinto-ohjauksessa ja työhön sijoittumisessa saadaan ratkaistua nykyistä selvästi selkeämmin. Nuori saa johdonmukaisemman ja vahvemman tuen silloin, kun oma elämäntilanne sitä vaatii. Talouden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta muun tuen eli korjaavan työn määrä vähenee selvästi, mikäli mallilla saadaan synnytettyä vaikuttavia tuloksia. Kustannukset voivat merkittävästi laskea, mikäli nuorten syrjäytymisen tuen muut palvelut vähenevät. Kaikki viimeisimmät tutkimukset viittaavat siihen, että nimenomaan toisen asteen koulutuksen suorittamisen vaiheessa ja ensimmäisten työsuhteiden aloittamisen yhteydessä saadut hyvät tulokset ja onnistumiset ennaltaehkäisevät myöhempää syrjäytymistä, työttömyyttä, elämänhallinnan ja mielenterveyden ongelmia ym. vaikuttavasti ja merkittävästi.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Tehtävänkuva ja vastuut selkeytyivät nuorten opinto-ohjauksessa ja muussa tuessa nivelvaiheessa (perusopetuksen päättyminen ja toisen asteen koulutukseen sijoittuminen).
2. Opinto-ohjaukseen löydettiin uusia tuen muotoja ja malleja. Nuoren kanssa toimivien toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyi ja moniammatillinen työ vahvistui.
3. Nuorten tuen polun kokonaisuus nivelvaiheessa hahmotettiin uudella ja selkeämmällä tavalla.
4. Tukea tarvitsevalle nuorelle rakentui henkilökohtaisempi ja pitkäjänteisempi tuki ja kumppanuus yhden aikuisen kanssa.
5. Nuorten sijoittuminen toiselle asteelle ja ensimmäisten kesätöiden löytäminen vahvistui.

Lisätiedot:

timo.kettunen@ouka.fi