Nuorisotakuu: Oulu 1

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Oulu

Yhden aikuisen tuen mallin rakentaminen nuorille

YHDEN AIKUISEN

TUEN MALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Tavoitteena on selkiyttää ja johdonmukaistaa nuoren tuen polkua. Kaikissa kyselyissä tulee esille nuorten palaute siitä, että he kaipaavat välittävää aikuista, joka ei vaihdu koko ajan. Mallilla pyritään ratkaisemaan ne haasteet, jotka liittyvät tuen pirstaleisuuteen ja lyhytkestoisuuteen. Uskomme, että pitkäjänteisellä ja oikea-aikaisella resurssien ja tuen kohdentamisella saadaan aikaan nykyisilläkin resursseilla vielä vaikuttavampia ja parempia tuloksia.

MITÄ KOKEILTIIN:

Rakennettiin yhden aikuisen tuen malli nuorille hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mallissa tukea tarvitsevat nuoret saavat rinnalleen yhden aikuisen, joka toimii, auttaa ja tukee nuorta eri tilanteissa eikä nuori joudu enää toimimaan yksin monien eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Mallissa rakennettiin työntekijän työnkuva, ratkaistiin tietosuojaa koskevia ja muita kysymyksiä ja kokeiltiin mallin toimivuutta asiakkuuksien kautta. Tavoitteena oli vähentää niitä syrjäytymisiä, joissa jäädään opintojen, työelämän ja eri toimijoiden tuen ulkopuolelle. Jokainen menestystarina on yksilölle ja yhteiskunnalle suuri voitto. Palvelujärjestelmää selkeyttämällä, työnkuvia uudistamalla ja päällekkäisyyksiä poistamalla voidaan saavuttaa nykyisillä resursseilla vaikuttavampia tuloksia kustannustehokkaammalla tavalla.

”Kenen tykö mun pitää nyt mennä?”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Määriteltiin yhden aikuisen mallin tehtävänkuva, ratkaistiin tietosuojaja muita eteen tulleita kysymyksiä ja haasteita, sovittiin yhteisistä
käytänteistä, vahvistettiin eri toimijoiden yhteistyötä ja selkeytettiin vastuita. Opittiin tekemään entistä tiiviimpää moniammatillista
yhteistyötä ja löydettiin uusia toimintatapoja nuorten kanssa toimimisessa ja tuen järjestämisessä.

”Pitääkö mun mennä taas uudelle luukulle?”

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Tavoitteena on määritellä yhden aikuisen tuen malli pysyväksi toimintamalliksi perustoiminnassa. Samalla uudistetaan tehtävänkuvia ja lisätään nuorten tuen vaikuttavuutta merkittävällä tavalla. Tavoitteena on, että nykyisillä tai jopa nykyistä pienemmillä resursseilla saadaan aikaan huomattavasti merkittävämpiä tuloksia, kun palvelujen päällekkäisyyksiä ja nuoren tuen sirpaleisuutta vähennetään toimintamallia ja -kulttuuria, tehtävänkuvia ja yhteistyön muotoja muuttamalla ja kehittämällä.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asiakkaan tuki selkeytyi ja vahvistui. Pitkällä aikajänteellä työhön tulee selkeyttä, suoraviivaisuutta ja kustannustehokkuutta. Päällekkäiset toiminnot ja asiakkuudet vähenevät ja tieto kulkee paremmin. Nuori saa johdonmukaisemman ja selkeämmän tuen silloin, kun oma elämäntilanne sitä vaatii. Jatkossa on pystyttävä uudenlaisiin ratkaisuihin,
jossa nykyinen päällekkäinen ja sirpaleinen työ rakennetaan uudestaan. Näin nykyisillä resursseilla voidaan saada aikaan huomattavasti nykyistä parempia tuloksia, työntekijöiden työnkuvat selkeytyvät ja vastuiden ja velvoitteiden näkökulmasta pelisäännöt ovat johdonmukaisemmat ja yhtenäisemmät. Resursseja hukataan nykyjärjestelmässä paljon
päällekkäisyyksiin, tieto toimijoiden kesken ei kulje ja erityisesti passiiviset nuoret ajautuvat kokonaan tuen ulkopuolelle, joka on yhteiskunnan kannalta erittäin vakavaa ja seuraukset ovat kauaskantoiset.

MITÄ OPITTIIN:

1. Tehtävänkuva ja vastuut selkeytyivät nuorten tuen järjestämisessä.
2. Eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyi ja moniammatillinen työ vahvistui.
3. Nuorten tuen polun kokonaisuus hahmotettiin uudella ja selkeämmällä tavalla.
4. Tukea tarvitsevalle nuorelle rakentui henkilökohtaisempi ja pitkäjänteisempi tuki ja kumppanuus yhden aikuisen kanssa.

Lisätiedot:

timo.kettunen@ouka.fi