Valvonta: Kuopio 4

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Kuopio

Kuopion aikuissosiaalityön omavalvonnan kytkeminen osaksi raportointia.

AIKUISSOSIAALITYÖN

OMAVALVONTA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kuopio

1. Pärjäämisen tukea tarvitsevat kuopiolaiset

2. 0-17 -vuotiaat sekä heidän perheensä

Kehittämistyössä on tarkoitus uudistaa myös palvelujen tuottamistapoja ja siirtyä hallitusti monituottajuuteen perustuvaan toimintamalliin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mm. kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja entistä enemmän erilaisten hankinta- ja kumppanuussopimusten pohjalta. Tämä on haasteellista palvelujen valvonnan sekä sopimus- ja resurssiohjauksen kannalta.

Kokeilun tavoitteena on hakea uudenlaisia valvonnan malleja em. kehittämistyön kohteena olevaan palvelukokonaisuuteen. Nykyisellään em. asiakkaan toimintakykyisyyttä ja kuntoutumista edistävät sosiaali-, terveys-, työllistymis- ja hyvinvointipalvelut määritellään omissa laeissaan, joissa myös määritellään niiden valvonta ja vastuukysymykset erikseen. Asiakkaalle tilanne näyttäytyy kuitenkin yhtenä palveluketjuna. Kun halutaan tehokkaasti vaikuttaa asiakkaan pärjäämistä tukevien palvelujen kehittymiseen ja asiakkaan hyvinvoinnin lisääntymiseen, tulee mahdollistaa

• palvelujen johtaminen yhtenä kokonaisuutena

• erillisissä säädöksissä määriteltyjen vastuu- ja tietosuojakysymysten yhteensovittaminen asiakkaan eduksi

• valvonnan kehittyminen asiakaslähtöisemmäksi ja painottaa enemmän suunnitelmallisen ja tavoitteellisen asiakastyön toteutumista sekä asiakasmuutoksen todentamista

Kokeilun toteuttamiseen liittyvät keskeiset osa-alueet Kuopiossa ovat:

• normaalia laajemman palvelukokonaisuuden tiedolla johtamisen mahdollistavien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

• suunnitelmallisen ja tavoitteellisen asiakastyön toteutumista kuvaavien indikaattorien kehittäminen ja käyttöönotto (asiakaskortti)

• asiakasmuutosta kuvaavien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

• omavalvontasuunnitelmien laatiminen sekä omiin että ostopalveluihin

• palvelujen rakenteellisen kehittämisen seurantaan liittyvien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

• resurssien käyttöä kuvaavien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

Kokeilun kohteena valvonnan toimintamallin kehittämiseen olisi lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palvelut, joissa Kuopiossa on käynnissä uudelleenorganisointi ja prosessien kehittäminen asiakasnäkökulmasta. Kuopiossa on tavoitteena muodostaa uudenlaisia nykyiset palvelusiilojen rajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia sekä tukea asiakkaan itsestä huolehtimista ja omaehtoista pärjäämistä. Kaupungin sisäisessä kehittämishankkeessa on arvioitu Kuopion kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelut, esitetty kehittämisehdotukset sekä tehokas organisaatiomalli, joka palvelisi tätä kokonaisuutta parhaiten.

MITÄ KOKEILTIIN:

Kehitettiin omavalvontaa valituilla indikaattoreilla osaksi normaalia aikuissosiaalityön raportointia. Tehtiin omavalvontasuunnitelma Kuopion aikuissosiaalityöhön.

“Osallistava omavalvonta on aikuissosiaali- työn jatkuva toimintatapa”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Opittiin osallistava tiedonkeruu, jossa olivat mukana henkilöstö, asiakkaat ja esimies. Myös siis esimies oppi tiedonkeruun. Käyttöjärjestelmää (Effica) kehitettiin palvelemaan tiedonkeruuta. Otettiin käyttöön ohjelman dynaaminen lomake.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Omavalvonta on laajennettu koskemaan koko aikuissosiaalityötä. Toimintatapana tiedonkeruu on jatkuvaa.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Jatkuva, toistuvasti kerättävä asiakaspalaute johti konkreettisiin henkilöstömuutoksiin aikuissosiaalityössä. Asiakaspalaute huomioitiin henkilöstön resursoinnissa. Johtamisessa alkoi tiedolla johtamisen vaihe.

MISSÄ ONNISTUTTIIN

1. Henkilöstön osallistumisessa tiedonkeruuseen
2. Asiakaskokemuksen hyödyntämisessä
3. Tietotekniikan hyödyntämisessä

Lisätiedot:

kauko.pursiainen@kuopio.fi