Valvonta: Kuopio 3

VALVONNAN TOIMINTAMALLI

Kuopio

Kuopion lastensuojelun laitoshoidon omavalvonta.

LASTENSUOJELUN LAITOSHOIDON

OMAVALVONTA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kuopio

1. Pärjäämisen tukea tarvitsevat kuopiolaiset

2. 0-17 -vuotiaat sekä heidän perheensä

Kehittämistyössä on tarkoitus uudistaa myös palvelujen tuottamistapoja ja siirtyä hallitusti monituottajuuteen perustuvaan toimintamalliin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mm. kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja entistä enemmän erilaisten hankinta- ja kumppanuussopimusten pohjalta. Tämä on haasteellista palvelujen valvonnan sekä sopimus- ja resurssiohjauksen kannalta.

Kokeilun tavoitteena on hakea uudenlaisia valvonnan malleja em. kehittämistyön kohteena olevaan palvelukokonaisuuteen. Nykyisellään em. asiakkaan toimintakykyisyyttä ja kuntoutumista edistävät sosiaali-, terveys-, työllistymis- ja hyvinvointipalvelut määritellään omissa laeissaan, joissa myös määritellään niiden valvonta ja vastuukysymykset erikseen. Asiakkaalle tilanne näyttäytyy kuitenkin yhtenä palveluketjuna. Kun halutaan tehokkaasti vaikuttaa asiakkaan pärjäämistä tukevien palvelujen kehittymiseen ja asiakkaan hyvinvoinnin lisääntymiseen, tulee mahdollistaa

• palvelujen johtaminen yhtenä kokonaisuutena

• erillisissä säädöksissä määriteltyjen vastuu- ja tietosuojakysymysten yhteensovittaminen asiakkaan eduksi

• valvonnan kehittyminen asiakaslähtöisemmäksi ja painottaa enemmän suunnitelmallisen ja tavoitteellisen asiakastyön toteutumista sekä asiakasmuutoksen todentamista

Kokeilun toteuttamiseen liittyvät keskeiset osa-alueet Kuopiossa ovat:

• normaalia laajemman palvelukokonaisuuden tiedolla johtamisen mahdollistavien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

• suunnitelmallisen ja tavoitteellisen asiakastyön toteutumista kuvaavien indikaattorien kehittäminen ja käyttöönotto (asiakaskortti)

• asiakasmuutosta kuvaavien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

• omavalvontasuunnitelmien laatiminen sekä omiin että ostopalveluihin

• palvelujen rakenteellisen kehittämisen seurantaan liittyvien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

• resurssien käyttöä kuvaavien indikaattorien kehittäminen ja pilotointi käytännössä

Kokeilun kohteena valvonnan toimintamallin kehittämiseen olisi lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palvelut, joissa Kuopiossa on käynnissä uudelleenorganisointi ja prosessien kehittäminen asiakasnäkökulmasta. Kuopiossa on tavoitteena muodostaa uudenlaisia nykyiset palvelusiilojen rajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia sekä tukea asiakkaan itsestä huolehtimista ja omaehtoista pärjäämistä. Kaupungin sisäisessä kehittämishankkeessa on arvioitu Kuopion kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelut, esitetty kehittämisehdotukset sekä tehokas organisaatiomalli, joka palvelisi tätä kokonaisuutta parhaiten.

MITÄ KOKEILTIIN:

Yhdistettiin kaksi lastensuojelulaitosta ja perustettiin Kivelän vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Lakkautuvasta yksiköstä muodostettiin perheille annettava avotyötä. Siirryttiin lastensuojelulaitoksissa yhden johtajan malliin.

“Asiakkaat oikeassa paikassa oikean ajan”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Voimavarat löytyvät yhteistyöstä. Omavalvonnan merkitystä alettiin ymmärtää paremmin.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Uusi palvelurakenne (yksikköjen yhdistäminen) aikaansaatiin. Palautekulttuuri omaksuttiin kehittämistoimissa. Myös omavalvonta nähdään nyt osana toiminnan kehittämistä. Kokeilun tavoitteet tältä osin saavutettiin.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asiakaslähtöisyys on lisääntynyt. Laitokset ovat tulleet joustavammiksi esimerkiksi tapaamisaikojen järjestelyissä. Yhden johtajan malli on tuonut säästöjä henkilöstömenoihin. Laitoshoidon muuttaminen avotyöksi on merkittävä säästö entiseen verrattuna. Uusi arviointiyksikkö on nopeuttanut lastensuojelun palvelutarpeen arviointia ja siitä on syntynyt myös säästöä. Asiakkaat ohjautuivat oikeaan hoitoportaaseen. Työntekijäresurssia vapautui. Asiakaskokemus parani.

MISSÄ ONNISTUTTIIN

1. Johtajuus lastensuojelulaitoksessa voitiin määritellä uudelleen
2. Omavalvonnan merkitys käytännön työvälineenä nähtiin
3. Työskentelyn painopiste siirtyi kotiin päin (laitoksesta)

Lisätiedot:

kauko.pursiainen@kuopio.fi