Hyvinvointi: Kuopio

HYVINVOINNIN INTEGROITU TOIMINTAMALLI

Kuopio

Kuopiolaisten nuorten, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhdessä kehittämä digitaaliseen palveluintegraatioon, vastuutyöntekijätoimintaan, elämänhallinnan arviointiin ja henkilökohtaiseen hyvinvointisuunnitelmaan (palvelusuunnitelmien yhdistelmä) perustuvan toimintamallin kehittäminen.

INTEGRAATTORIMALLI

& MUN ELÄMÄ

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kuopio

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeilun tavoitteena oli kehittää, ideoida ja pilotoida ns. Integraattorimallia, jossa kokeilunuorelle nimetään henkilökohtainen työntekijä, laaditaan kokonaisvaltaiseen elämänhallinnan itsearviointiin perustuva hyvinvointisuunnitelma ja testataan organisaatiorajat ylittävää sähköistä palvelualustaa. Kokeiluasiakkuudet valitaan kokeiluun osallistuvien työntekijöiden omien asiakkuuksien joukosta sekä matalan kynnyksen, peruspalveluista että vaativista palveluista.

Integraattorimallin avulla luodaan palvelujärjestelmän sisään rakennettu "yhden luukun"-palvelumalli, joka perustuu kokeiluasiakkaille nimettyjen vastuutyöntekijöiden uudenlaiseen rooliin ja työtapoihin. Työntekijä auttaa rinnallakulkijana asiakasta palvelujärjestelmään liittyvissä kysymyksissä sekä kannustaa nuorta pohtimaan ja arvioimaan omaa elämäntilannettaan ja tarpeitaan. Vastuutyöntekijä toimii yhdyshenkilönä kunkin nuoren ammattilaisverkostoon ja lähtee tarvittaessa nuoren mukaan tapaamaan muita ammattilaisia.

Kehittämistyössä tavoitellaan organisaatioriippumattoman ja palvelujen monituottajuuteen (julkiset, yksityiset ja kolmas sektori) sopivan toimintamallin käytännön kokeilua ja hyötyjen arviointia. Toimintamallin tavoitteena on myös lisätä ammattilaisten tietoa ja kykyä hyödyntää palvelukokonaisuutta nuorten hyvinvoinnin tueksi.

MITÄ KOKEILTIIN:

Kokeiltiin sähköisellä palvelualustalla toimivaa henkilökohtaista hyvinvointisuunnitelmaa kokeiluun osallistuville nuorille ja nuorille aikuisille. Hyvinvointisuunnitelmaa varten koottiin tietoa nuoren omasta elämäntilanteesta ja -tavoitteista sähköisesti. Elämänhallinnan arvioinnissa käytettiin kokeilun yhteydessä kehitettyjä MUN ELÄMÄ -menetelmiä: visuaalista 3X10D Elämänpyörää ja 3X10D Kyselyä. Kyselyn tilastollista analyysia varten koottiin laajempi aineisto tutkimuskäyttöön. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattiin myös tavoitteiden toteuttamisen keinot (nuoren omat voimavarat ja palvelujärjestelmän mahdollisuudet), tavoitteiden toteutuminen ja seuranta sekä avainhenkilöiden yhteystiedot. Hyvinvointisuunnitelma oli sekä asiakkaan itsensä että hänen kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteiskäytössä.

”Nuoren ehdoilla, nuoren hyvinvointi edellä.”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Elämänhallinnan arviointiin, hyvinvointisuunnitelmaan ja asiakkaalle nimettyyn omaan työntekijään perustuva Integraattorimalli mahdollistaa kokonaisvaltaisen, asiakaslähtöisen ja palveluja tuottavasta organisaatiosta riippumattoman työskentelyn. Mallin avulla palvelukokonaisuutta voidaan hyödyntää asiakaslähtöisemmin ja joustavammin resursseja lisäämättä. MUN ELÄMÄ -menetelmät auttavat nuorta itseään tunnistamaan ja priorisoimaan omia tarpeitaan, ja auttavat palvelujen oikeanlaisessa ja oikea-aikaisessa kohdentumisessa sekä ammattilaisten välisessä työnjaossa. Tämänkaltainen palvelujen integraatio edellyttää yhteiskehittämistä ja yhteisten pelisääntöjen sopimista yli organisaatiorajojen sekä kokeilulain kaltaisia mahdollisuuksia yhdistää asiakkaan tietoa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

MUN ELÄMÄ -menetelmien hyödyntäminen asiakkaan elämäntilanteen ja -tavoitteiden arvioinnissa. Yhteiset työmenetelmät ja toimintamallit helpottavat yhteisten asiakkuuksien hoitamista. Asiakaslähtöinen työskentelytapa ja aitojen asiakaskokemusten hyödyntäminen kehittämisessä on koettu hyödylliseksi. Sähköisten palvelujen kehittämistä tarvitaan ehdottomasti vielä lisää.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Palvelualustan avulla nuoren elämänhallintatieto, hyvinvointisuunnitelma ja viestinvälitys ovat ammattilaisten ja asiakkaan käytössä sähköisesti. Kokonaisvaltaisesti asioita tarkasteltaessa mahdolliset ongelmat, puutteet tai päällekkäisyydet on helpompi huomata. Integraattorimalli auttaa palvelujen ja ammattilaisten välisen työnjaon suunnittelussa. Talousvaikutusten arvioimiseksi tarvitaan pidempikestoista kokeilua, tiedonkeruuta ja arviointia.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Organisaatiorajat ylittävä asiakkuuksienhallinta
2. Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (palvelusuunnitelmien yhdistelmä)
3. MUN ELÄMÄ -menetelmät (3X10D Elämänpyörä ja Kysely)

Lisätiedot:

anne-mari.juutinen@kuopio.fi