Asuminen: Kouvola 3

ASUMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI

Kouvola

Kouvolan kaupunkistrategian yhtenä päämääränä on asiakaslähtöinen toiminta, jossa korostuu asiakkaan kuuleminen. Kuntakokeilu omana projektinaan sijoittui luontevasti hyvinvointipalvelujen ASKEL (Asiakas keskiöön laadukkaasti) -hankkeen alle. Kuntakokeilussa on sovellettu ASKEL-hankkeessa kehitettyä jatkuvan parantamisen mallia, jossa omaa toimintaa parannetaan asiakaspalautteen ja henkilöstön kehittämisehdotusten perusteella. Tavoitteena on ollut parantaa asiakkaiden palvelukokemusta ja yksikön työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

HENKILÖSTÖN UUSI

TOIMINTAMALLI

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kouvola

Tavoitteena on kehittää hyvän ikääntymisen asuinympäristö, henkilöstön uusi asiakaslähtöinen toimintamalli sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä, asiakaslähtöisiä kumppanuuksia luova palvelualuemalli.

Kouvolan asumispalvelujen toimintamallin, Valkealan palvelualuemallin, tarkoituksena on hyödyntää Valkealakodin ja sen pihapiirissä sijaitsevien asumisyksiköiden olemassa olevaa rakennuskantaa sekä muodostaa palvelualue, joka tarjoaa uudenlaista alueen ikääntyneiden osallisuutta ja toimintakykyä edistävää toimintaa sekä edistää henkilöstön liikkuvuutta asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti.

Kuntakokeilussa keskitytään kolmeen eri kehittämisalueeseen: investointeja vaativaan rakennusten peruskorjaukseen, henkilöstön uuden toimintamallin luomiseen sekä palvelualuemallin kehittämiseen.

Kehittämisalue – Henkilöstön uusi toimintamalli

Tavoite: Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja toimintamalli, jossa

• asiakkaan tarpeet ja toimijuus ohjaavat toimintaa

• henkilöstö liikkuu palveluiden välillä

• henkilöstön osallisuus vahvistuu

• moniammatillista osaamista hyödynnetään

MITÄ KOKEILTIIN:

Asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja toimintamallia, jossa
- asiakkaan tarpeet ja toimijuus ohjaavat toimintaa
- henkilöstö liikkuu joustavasti eri palveluiden välillä
- asiakkaan ja henkilöstön osallisuus vahvistuvat
- hyödynnetään moniammatillista osaamista

”Täällä on alettu ajattelemaan uudella tavalla”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Kehitettiin dialogista toimintakulttuuria ja vahvistettiin asiakaslähtöistä vastuuhoitajamallia.
- Opittiin löytämään uusia voimavaroja niin asiakkailta kuin työntekijöiltäkin
- Palvelulle laadittiin asiakaslupaus
- Monessa asiassa saatiin hyviä oppimiskokemuksia (mm. henkilöstön ajatukset, myös heikot signaalit pitää kuulla
→ vaatii johdolta ja esimiestyöltä aikaa ja ponnisteluja, jotta työn hallinnan tunne saavutetaan, ICT-järjestelmien haasteet)

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Vastuuhoitajamalli on jäsentänyt asukkaalle nimetyn oman hoitajan sekä asiakkaan ja hänen omaisensa välistä yhteistyötä. Asukaskokoukset ovat vakiintuneet säännölliseksi asiakkaiden vaikuttamiskanaviksi. Hoitohenkilöstö on oppinut asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja rohkaistunut käyttämään omaa luovuutta asiakkaiden yksilöllisten toiveiden mukaan → oman ajattelun muuttaminen vaatii edelleen vahvistusta ja siihen esimiesten tukea.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Asukkaiden arjen toiminta on rikastunut. Henkilöstön jaksaminen ja työssä viihtyvyys on parantunut.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

1. Asioita ajatellaan uudella tavalla ja asiakkaan ääni on tullut paremmin kuuluviin.
Vastuuhoitajilla on selkeä rooli.
2. Asukkaiden toimintakyvyn ja olemassa olevien voimavarojen arviointi perustuu säännölliseen seurantatietoon (RAI).
3. Henkilöstö on omaehtoisen ajattelun kautta oppinut tuunaamaan omaa työtään.
4. Elementit Askel-laatustandardin käyttöönottamiselle ovat rakentuneet.

Lisätiedot:

mervi.takala@kouvola.fi