Hyvinvointi: Kouvola

HYVINVOINNIN INTEGROITU TOIMINTAMALLI

Kouvola

Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluiden aikuisten palvelut tavoitteli terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä niihin liittyvien muiden palveluiden ja toimijoiden yhteistyön vahvistamista päihdeasiakasta paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

YHTEINEN
SUUNNITELMA

PÄIHDE-

KUNTOUTUJILLE

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Kouvola

Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluiden aikuisten palveluketjussa tavoitellaan terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä niihin liittyvien palveluiden ja muiden toimijoiden uudelleenorganisointia potilasta/asiakasta/kuntalaista nykyistä tehokkaammin palveleviksi integroiduiksi toimintamalleiksi.

Kuntakokeilussa tavoitteeseen pyritään seuraavasti:
• Palvelusuunnitelmien yhdistämisellä ja tiedonsaannin varmistamisella päihdeasiakkuuden osalta moniammatillisessa ja -toimijaisessa asiakastyössä. Kartoittamalla nykyistä paremmin kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisen kannalta keskeisiä asiakasryhmiä ja rakentaa heidän hyvinvointiaan nykyistä tehokkaammin lisääviä moniammatillisia palveluketjuja.

MITÄ KOKEILTIIN:

Yhdistimme kuntouttavaa laitoshoitoa tarvitsevan päihdeasiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmat yhdeksi suunnitelmaksi.

Halusimme myös kehittää päihdeasiakkaille aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua kaupungin tarjoamiin muihin hyvinvointipalveluihin (liikunta, kulttuuri).

Kokeilu oli kaksivaiheinen. Ensin keskityimme yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman valmisteluun. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa oli hedelmällistä ja toi esiin osittain erilaisen tavan hahmottaa asiakkuutta. Asiakkaan omien näkemysten selkeä kirjaaminen yhteiseen suunnitelmaan oli uutta kaikille. Hoito- ja palvelusuunnitelman yhteiseksi tekniseksi alustaksi valittiin sosiaalipalveluiden käytössä ollut sovellus ja sen käyttö pyrittiin tekemään helpoksi. Kuntouttavaa laitoshoitoa tarvitsevan päihdeasiakkaan kanssa työskentelevät koulutettiin sovelluksen käyttöön.

Kokeilun toisessa vaiheessa etsittiin päihdeasiakkaiden kanssa työskenteleville uusia mahdollisuuksia kannustaa asiakkaitaan osallistumaan kaupungin tarjoamiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kokeiluaikana valmistui kuntalaisille tarkoitettu esite jossa esitellään kaupungin tarjoamia maksuttomia tai huokeahintaisia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Esitteen jalkauttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön onnistui osittain koska emme onnistuneet motivoimaan heitä jalkautustilaisuuksiin. Jalkauttamista on jatkettu face to face -kontakteilla.

”Asiakkaan oma näkemys esille oman kuntoutu-misensa suhteen.”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman kautta toimijoille syntyi kokonaisempi kuva asiakkuudesta. On haastavaa rakentaa yhteistyötä siten että monta (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, ostopalveluna hankitut terveysasema- ja A –Klinikkapalvelut) toimijaa käyttää samaa teknistä alustaa yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen. Kokeilun aikana tämä onnistui osittain. Paremman onnistumisen edellytyksenä on se että kaikkien toimijoiden yhteinen alusta olisi saumaton osa kunkin toimijan asiakaskirjaamisen teknistä alustaa. Kokeiluun käytettävissä olleet henkilöresurssit (kaikki oman toimen ohella) eivät riittäneet kokeilun tukemiseen haastavissa tilanteissa.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Yhteistyön syventäminen toimijoiden kesken on avain parempaan päihdeasiakkuuden hallintaan ja vaikuttavampaan palveluun. Yhteiset, jokapäiväisessä käytössä olevat tekniset työvälineet ovat ehdoton edellytys monitoimijaiseen, joustavaan, ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Osoitettavissa olevia taloudellisia vaikutuksia ei ole koska asiakkaita on ollut vähän. Yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman saaneilla asiakkailla on ollut tavallista parempi mahdollisuus saada oma näkemyksensä esille oman kuntoutumisensa suhteen.

Lisätiedot:

minna.laakso@kouvola.fi