Nuorisotakuu: Joutsa

NUORISOTAKUUN TOIMINTAMALLI

Joutsa

Joutsan nuorisotakuun kuntakokeilu

Joutsan nuorisotakuun kuntakokeilu on esimerkki siitä, miten kokeilun sisällöt sopivat alle 5000 asukkaan keskisuomalaisen kunnan palvelujärjestelmään.

HELPPO TARTTUA

HIHASTA

TAVOITE
Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus

Kunta tai kuntaryhmä: Joutsa

Joutsassa tavoitteena on luoda pienten kuntien nuorisotakuun toteuttamisen malli.

Joutsassa TyöVarikon nuorten Työpaja -hanke on käynnistynyt 1.7.2011. Nuorten työpaja tarjoaa alle 29-vuotiaille työttömille nuorille apua elämänhallintaan, työnhakuun ja ammatinvalintaan. Työpajalla nuorille annetaan mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan avulla. Työpajahankkeen ja etsivän nuorisotyöntekijän toimesta on aloitettu starttipaja-toiminta (1krt/vko).

Vuoden 2012 marraskuussa Joutsassa aloitettiin etsivä nuorisotyö. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin nuoren itsensä sitä halutessa.

Joutsassa nuoria ohjataan mm. työnhakuun, koulutukseen hakeutumiseen ja toimeentulon turvaamiseen liittyvissä asioissa niin työpajalla, etsivässä nuorisotyössä kuin sosiaalitoimessa. Etsivä nuorisotyöntekijä jalkautuu nuoren kanssa mm. koululle tai viranomaisasioiden hoitoon, jos nuori tarvitsee tukea asioidensa selvittämisessä ja hoitamisessa. Nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö ja sosiaalitoimi toimivat yhteistyössä nuorten asioita hoitaessaan ja selvittäessään.

Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla parannetaan:

* peruskoulun läpäisemistä ja peruskoulusta toiselle asteelle siirtymistä

* yhteistyötä muun muassa etsivän nuorisotyöntekijän, Nuorten työpajan, sosiaalityöntekijöiden ja koulukuraattorin välillä

* syrjäytymisen ehkäisyä nopealla puuttumisella ja seurannalla

* lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten avun saannin mahdollisuuksia esimerkiksi perhetyöllä.

MITÄ KOKEILTIIN:

Joutsassa haluttiin luoda nuorisotakuun kuntakokeilusta malli, joka sopisi pienille kunnille. Joutsa liittyi selvitysalueeseen, jossa vastuukuntana oli Jyväskylän. Tavoitteena oli kehittää matalan kynnyksen palvelu alle 30-vuotiaille, jotta elämänhallinnan, koulutuksen saannin, terveyden ja työllistymisen ongelmiin voidaan tarttua jo ennen kuin ne pitkittyvät. Keinoiksi valittiin monialainen palveluohjaus, jalkautuminen nuoren tueksi asiointiin viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa, vastuutyöntekijän nimeäminen sekä yhteistyö TE-keskuksen ja Kelan kanssa. Asiasta päätettiin Joutsan perusturvalautakunnan kokouksessa 10.9.2014.

”Nuoren pitää saada apua silloin, kun hän pystyy sitä ottamaan vastaan.”

568

kontaktia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

167

uutta asiaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

789

kuppia kahvia

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
MITÄ OPITTIIN:

Havaittiin, että nuorten tietojen kirjaaminen toteutuu paremmin, kun käytössä on sama tietojärjestelmä kaiken ikäisillä. Pienessäkin kunnassa on vaikea tavoittaa kaikkia apua tarvitsevia nuoria. Tähän tarvitaan uusia viestintäkeinoja. Palveluihin tulee tavoitella houkuttelevuutta ja normalisointia leimaavan erityisyyden sijasta.

MITÄ JUURTUI JA MITÄ KANNATTAA JAKAA:

Yhteistyö nuorisotyön, nuorten työpajan ja sosiaalityöntekijän välillä tiivistyisäännöllisiksi yhteispalavereiksi tuettavan nuoren kanssa. Tämä on otettu pysyväksi käytännöksi kuntaan kokeiluajan jälkeen. Jatkossa kehitetään etäyhteyksiä maakunnallisiin viranomaisiin ja koulutuksen järjestäjiin.

MITÄ VAIKUTUKSIA KOKEILUILLA OLI ASIAKKAISIIN, TALOUTEEN:

Palveluntuottajat oppivat tämänhetkisessä yhteiskunnassa elävien nuorten kohtaamista. Joutsassa ymmärretään nyt paremmin nuorten oikea-aikaisten ja matalan kynnyksen palveluiden tarve. Asiakkaat saavat nyt palvelua helpommin, sillä heidät tunnetaan ja heidän tilanteisiinsa osataan reagoida nopeammin. Taloudellisia vaikutuksia kokeilusta ei pysty nimeämään, sillä nuorten määrä oli niin pieni ja heidän tilanteidensa kehittymiseen vaikuttivat paljon myös kokeilun ulkopuoliset asiat.

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

Havaittiin pienen paikkakunnan vahvuuksia. Kynnys tarttua etsivää nuorisotyöntekijää hihasta nuorisotalolla on todella matala. Yksilökohtainen, monialainen ja intensiivinen työskentely nuoren kanssa on mahdollista, koska asiakasmäärä on pieni.

Lisätiedot:

riikka.huusko@joutsa.fi